Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính

  20/09/2015

1. Kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm, Báo cáo tài chính giữa niên độ (theo Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam);

2. Kiểm toán về những công việc đặc biệt (theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 800) như: Kiểm toán vốn chủ sở hữu; Kiểm toán bảng tính phân chia lợi nhuận; Kiểm toán Báo cáo tổng hợp các khoản phải thu; Kiểm toán Báo cáo tài chính được lập theo các quy định về thuế nhằm xác định thu nhập chịu thuế;

Bình luận