Dịch vụ kế toán

  03/09/2015
  • Tư vấn tổ chức lại bộ máy Tài chính - Kế toán, phân công công tác cho từng thành viên trong phòng Tài chính - Kế toán;
  • Tư vấn sử dụng phần mềm kế toán;
  • Mở, ghi sổ kế toán;
  • Rà soát chứng từ kế toán. Tư vấn về tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ để hạch toán; Rà soát số liệu kế toán, tư vấn hạch toán điều chỉnh các nghiệp vụ kinh tế quan trọng nhằm giúp Công ty có được số liệu kế toán phản ánh trung thực, hợp lý;
  • Tư vấn lập các Báo cáo quản trị theo mục đích quản lý của lãnh đạo Công ty;
  • Hợp nhất Báo cáo tài chính; lập Báo cáo tài chính tổng hợp; lập các Báo cáo tài chính năm, giữa niên độ theo Chuẩn mực kiểm toán số 930 “Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính”.

Bình luận