Kiểm toán xây dựng cơ bản

  28/08/2015

1. Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn Đầu tư hoàn thành (theo chuẩn mực kiểm toán số 1000)

2. Tư vấn lập Báo cáo quyết toán vốn Đầu tư hoàn thành;

3. Kiểm toán chi phí đầu tư thực hiện: xác định chi phí xây lắp, thiết bị đối với từng hạng mục công trình; toàn bộ dự án.

Bình luận