Đại lý tư vấn thuế

  01/09/2015
  • Kê khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra hàng tháng - Lập báo cáo sử dụng hoá đơn hàng tháng, năm. Tư vấn về thuế GTGT; Kê khai thuế TNDN tạm nộp hàng quý, Lập Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm;
  • Rà soát các báo cáo thuế hàng tháng; Lập kế hoạch thuế cho các dự án đầu tư; Tư vấn về thuế TNDN;
  • Cảnh báo tới Ban lãnh đạo Công ty các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có thể làm cho lợi nhuận của Công ty giảm sút do bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế hiện hành tại Việt Nam;
  • Tư vấn về các loại thuế khác như: thu nhập cá nhân không thường xuyên; thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn; thuế nhà thầu; thuế tiêu thụ đặc biệt…

Bình luận