Tư vấn tài chính

  01/09/2015
  • Phân tích tổng quát tình hình tài chính hàng tháng trên cơ sở các số liệu kế toán đã được điều chỉnh, phân loại theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam;
  • Tư vấn về cân đối tài chính thông qua số liệu đã phân tích:

-          Rà soát số liệu kế toán để đưa ra tình hình tài chính trung thực của Công ty;

-          Phân tích và đánh giá tài chính thông qua số liệu đã được rà soát;

-          Phân tích rủi ro tài chính;

-          Tư vấn cơ cấu lại các khoản nợ; tăng, giảm hay thay đổi cơ cấu nguồn vốn để đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh, chi phí sử dụng vốn ở mức chấp nhận được…

  • Tư vấn về quản lý và sử dụng vốn;
  • Tư vấn lập các hợp đồng quan trọng phát sinh trong tháng giữa Công ty và các đối tác;
  • Tư vấn lập điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định khác;
  • Hỗ trợ việc đàm phán và hoàn thiện từng dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh về số liệu tài chính khi phát sinh nghiệp vụ như: tham gia góp vốn liên doanh, liên kết, đầu tư vào các đối tác quan trọng;

Bình luận