Công văn 12568/BTC-CĐKT

  26/10/2015

Công văn số 12568/BTC-CĐKT ngày 09/09/2015 về việc giải thích nội dung thông tư số 200/2014/TT-BTC. Trả lời công văn không số ngày 26/6/2015 của các công ty kiểm toán Deloitte, E&Y, KPMG, PwC đề nghị giải thích rõ một số nội dung quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Thông tư 200) về hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Tải về

Bình luận