Chương trình kiểm toán mẫu (cập nhật năm 2013)

  26/10/2015

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)” được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (WB), VACPA đã xây dựng và ban hành Chương trình kiểm toán (CTKiT) mẫu theo Quyết định 1089/QĐ-VACPA ngày 1/10/2010 của Chủ tịch VACPA. CTKiT mẫu năm 2010 được xây dựng trên cơ sở các quy định của Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, kinh nghiệm thực hành kiểm toán của các doanh nghiệp kiểm toán quốc tế và các doanh nghiệp kiểm toán lớn ở Việt Nam, các hướng dẫn chi tiết của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và kinh nghiệm của các chuyên gia trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực kiểm toán tại Việt Nam. CTKiT mẫu đã nhận được sự đánh giá cao của các KTV và DNKiT, đến nay, đã có trên 100 công ty kiểm toán vừa và nhỏ ở Việt Nam đang áp dụng (toàn bộ, hoặc một phần) CTKiT mẫu này.

Qua 3 năm áp dụng, VACPA nhận thấy sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung CTKiT mẫu, đặc biệt là cần cập nhật theo Hệ thống 37 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (CMKiT) được Bộ Tài chính ban hành tháng 12/2012 và có hiệu lực từ 1/1/2014. Việc sửa đổi bổ sung CTKiM này do phòng chuyên môn của VACPA thực hiện, do bà Trần Thanh Thảo – Phó trưởng Văn phòng VACPA Hà Nội phụ trách, dưới sự chỉ đạo và soát xét của ông Bùi Văn Mai – Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký VACPA. Ngày 23/12/2013, Chủ tịch VACPA đã ký Quyết định số 368/QĐ-VACPA về việc ban hành Bộ CTKiT mẫu năm 2013, được xây dựng trên nền tảng Bộ CTKiT mẫu đã ban hành năm 2010, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu cập nhật theo Hệ thống CMKiT Việt Nam mới

Tải về

Bình luận